tirsdag 31. mars 2009

Ja til Trønderbanen!

Kjempegledelig at vi etter 10 år endelig har fått gjennomslag for en stor satsing på Trønderbanen! Tenk den dagen togturen tar bare 1 time og folk i Trondheim kan ta tog til jobben sin på Aker Verdal eller Distriktssenteret på Steinkjer. Eller vi som bor i Steinkjer kan dagpendle med toget til jobb på St.Olavs Hospital eller til studier ved NTNU.

I Nasjonal Transportplan foreslås det å bruke over 1 milliard på banen fram til 2019 - og det trengs. Reisetida må ned for å redusere avstanden mellom Trondheim og Steinkjer.

I dag er det over 1 million passasjerer på banen i året - i framtida vil det være over 3 millioner når vi kommer ned i en reisetid på rundt 1 time. Det betyr ca.3500 færre biler på E6 mellom Trondheim og Steinkjer, hver dag hele året. Det er viktig både for miljøet og for trafikksikkerheten.

Satsing på tog er fremtidsretta og riktig!

Det er positivt at ordførerne nå følger opp og setter fokus på saken - og at regjeringa viser handlekraft.

http://www.t-a.no/incoming/article69411.ece

mandag 23. mars 2009

Transportplan for framtida

Regjeringas forslag til Nasjonal Transportplan 2009-2019 er et godt forslag som vil bidra til positiv utvikling av Nord-Trøndelag. Det er viktige prosjekter som skal gjennomføres, både på stamveg og jernbane.Vi har endelig fått det store gjennomslaget for satsing på Trønderbanen! Visjonen «Trondheim – Steinkjer 1 time» er ikke lenger en visjon, men ei realistisk målsetting. Regjeringa vil bruke over 1 milliard kroner på å ruste opp Trønderbanen, og dette kommer i tillegg til bygginga av Gevingåsen tunnel. Dette er ei historisk satsing på jernbanen i regionen og er viktig for både næringslivet og for oss som bor her. Redusert reisetid vil føre til en kraftig økning av antall passasjerer. Utredninger viser at når reisetida er redusert til 1 time fra dagens 2 timer, så vil antall passasjerer øke fra 1 million pr. år nå, til 3 millioner pr.år! Dette vil være positivt både for miljøet og for sikkerheten på vegene, i og med at de nye passasjerene vil hentes fra privatbilene.Redusert reisetid på Trønderbanen vil redusere avstanden mellom Trondheim og Steinkjer og utvide pendlerområdet. Dette vil gi både arbeidstakere og arbeidsgivere større valgmuligheter. For oss i Nord-Trøndelag vil det være positivt i seg selv å komme nærmere forsknings- og kompetansemiljøene i Trondheim.På E6 er det mange viktige prosjekter som skal gjennomføres, flere enn i de siste transportplanene. E6 utbygginga gjennom Steinkjer skal fullføres med videre utbygging fram til Asphaugen. Strekningen Harran – Nes bru skal legges om, inkludert bygging av ny Nes bru.Det skal vurderes å rassikre Langsetberga i Snåsa gjennom bygging av tunnel. På Stjørdal skal utbygginga av E6 fram til Kvithammar fullføres, og det signaliseres at det vil være aktuelt å prioritere statlige midler til videre utbygging av E6 til firefelts veg på strekningen Kvithammar – Åsen. Når det gjelder dette prosjektet så har regjeringa hørt på ønskene fra lokale og regionale politikere om å se ei utbygging av E6 Kvithammar – Åsen i sammenheng med en omlegging av Trønderbanen.Når opposisjonspartier påstår et dette er en dårlig plan, både for landet generelt og for Nord-Trøndelag spesielt, er det betimelig å minne om at denne planen er en økning på 45% fra forrige Nasjonale Transportplan. Det er ikke dårlig – det er ei storsatsing på samferdsel!

tirsdag 10. mars 2009

Vi vil ikke avvikle lånekassen!

FrP tar til orde for at de vil avvikle Statens lånekasse for utdanning hvis de kommer til makta etter høstens Stortingsvalg http://www.adressa.no/student/article1290036.ece . De vil erstatte den med en garantiordning overfor private banker. Dette vil være et stort tilbakeskritt for utdanningspolitikken i Norge! Lånekassen er en garantist for lik rett til utdanning, det vil aldri private banker kunne være.
Statens lånekasse for utdanning sørger for lån til en lav rente og med ordninger for betalingsutsettelser slik at man kan håndtere studielån og huslån samtidig.
FrP mener lånekassa bruker for lang tid til å behandle søknader. Svaret burde da vært å ansette flere saksbehandlere, ikke å privatisere studielånene.

onsdag 4. mars 2009

Reiselivssamarbeid i Namdalen - endelig!

Samarbeid mellom kommunene og regionrådene i Namdalen er et aktuelt tema i disse dager. Fredag er det invitert til møte for å diskutere konkret hvordan namdalskommunene skal samarbeide framover. Jeg mener det er viktig å få på plass et slikt samarbeid om viktige saker for hele Namdalen. Det å fremstå samlet og med tyngde i saker som rammevilkår for kommuner og næringsliv, samferdsel, helse og næringsutvikling vil være en viktig faktor for å lykkes. Og Namdalen har et godt utgangspunkt for å lykkes.
Reiseliv er et av de områdene Namdalen har et godt utgangspunkt for å lykkes. Men det betinger at det samarbeides. Reiselivsnæringa i Namdalen består stort sett av små og bittesmå bedrifter som hver for seg ikke er asterke nok, men tilsammen så vil de kunne utgjøre en stor kraft. Samarbeid må til for å kunne tilby turisten en samlet opplevelsespakke som trigger reiselysten til nettopp Namdalen. Samarbeid må til for å bli bedre på markedsføring og samarbeid må til for å styrke kompetansen i næringa.
I fjor vedtok fylkestingen i Trøndelag "Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008 - 2020". Hovedgrepet i denne strategien på markedsføringssiden er at Trøndelag heretter skal markedsføres med fire fyrtårn :
  • "Historiske Trøndelag" med utgangspunkt i vikingtid og Olavsarven
  • Kyst og kystkultur
  • Trondheim
  • Verdensarven Røros

Namdalen passer godt inn i de to første fyrtårnene. Utfordringa for reiselivet i Namdalen blir å finne sin plass innafor disse fyrtårnene og tilby gode produkter og opplevelser.

Reiselivssamarbeid i Namdalen var tema for Namdalstinget i 2004. Jeg var som fylkesråd invitert til å holde innlegg på møtet, og anbefalte den gang Namdalen å etablere et samarbeid for å løse felles reiselivsoppgaver. Namdalen har brukt tid på å finne ut av dette. Regionrådene tok ansvar og har sammen med representanter fra næringa jobba lenge med forslag til hvordan det skulle gjøres. Nå er de i mål med et to-årig prosjekt "Reiselivsnettverk Namdalen".
Som fylkesråd for regional utvikling foreslår jeg for fylkesrådet at vi skal bidra med kr. 320.000 i tilskudd til prosjektet som vi er søkt om.
Vi kan gjennom å bevilge tilskudd til dette prosjektet hjelpe Namdalen til å finne svar på sitt stadig tilbakevendende spørsmål om reiselivssamarbeid. Uansett vil tiltaket ha positiv effekt for reiselivsnæringa gjennom erfaringsutveksling, arenabygging og samordning.
Jeg er også opptatt av at prosjektet må ha fokus på at Namdalen skal finne sin plass i den trønderske reiselivsstrategien. Prosjektet må bli en arena for å ta denne viktige diskusjonen sammen med næringsliv, kommuner og organisasjoner i Namdalen.

Saken kan leses her : http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2009/FR/FR09047.htm