mandag 16. februar 2009

Vil utvide rutetilbudet til Ytterøya

Hjørnesteinsbedriften på Ytterøya i Levanger kommune er lagt ned.
Med de utfordringer samfunnet på Ytterøy står overfor i forbindelse med nedleggelsen av kyllingslakteriet, er det viktig å få på plass et brukertilpasset rutetilbud på ferjesambandet snarest mulig. Dvs at det må være mulig å komme seg fra Ytterøya til fastlandet tidligere enn i dag - og hjem senere enn i dag. Dette er for å legge til rette for de som jobber skift. Bla. så har flere av de tidligere ansatte på kyllingslakteriet på Ytterøya fått seg arbeid på Åsen, noe som krever utvidelse av ferjetilbudet. Dette vil også være positivt for skiftarbeidere ved Norske Skog på Skogn og på Sykehuset Levanger.
Drift av riksvegferjer er et statlig ansvar og derfor bør slike utvidelser, prinsipielt sett, dekkes av staten. Sett i lys av situasjonen på Ytterøya vurderes det likevel som riktig av fylkesrådet å være med å bidra for å få dette tilbudet på plass. Vi legger stor vekt på at Levanger kommune har prioritert dette som det viktigste tiltaket i den pågående omstillingsprosessen. Vi forutsetter likevel at Levanger kommune gjennomfører programmet ”Ytterøy i utvikling” uten fylkeskommunalt bidrag, noe Levanger kommune har bekreftet. Det er viktig å ha fokus på å skape nye arbeidsplasser på Ytterøya.
Fra fylkesrådets side har det vært viktig å få bekreftet at vi kan ha en langsiktig løsning for et utvidet rutetilbud. Når Samferdselsdepartementet bekrefter at de vil videreføre det statlige bidraget fra 2010, etter at fylkeskommunene overtar ansvaret for riksvegferjene, har vi grunnlag for å konkludere med at langsiktig løsning er på plass.

Fredag kveld var jeg tilstede på folkemøte på Ytterøya. Det var et møte hvor de skulle arbeide kreativt i prosess for selv å ta tak i utfordringene. Jeg er imponert over en fullsatt sal i Samfunnshuset, og over den positive holdningen som øyas innbyggere har. Jeg er sikker på at de selv tar tak i utfordringene - og at de finner gode løsninger. Vårt bidrag for å få på plass ferjeløsningen ble godt motatt. Det er bare å ønske lykke til med omstillingsprosessen på Ytterøya!
Fylkesrådssaken finner du her : http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2009/FR/FR09042.htm

tirsdag 10. februar 2009

Aktivt samarbeid med kommuner med omstillingsutfordringer

Som fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag er jeg opptatt av at fylkeskommunen skal være en aktiv samarbeidspartner for kommuner med omstillingsutfordringer. Små kommuner som rammes av bedriftsnedleggelser er svært sårbare og står overfor store utfordringer. Da er det viktig å være raskt på banen for å hente inn gode ideer til nye bedriftsetableringer, ta vare på de som er blitt arbeidsledige og å bidra til å skape optimisme!
Det er dette jeg nå foreslår at vi skal gjøre i Snåsa. Gjennom prosjektet "Nyskaping i Snåsa", vil Snåsasamfunnet selv, sammen med alle gode hjelpere, ha fokus på nyskaping og næringsutvikling. Etter at hjørnesteinsbedrifta Øverbygg AS gikk konkurs og ca. 70 arbeidstakere mistet jobben, står Snåsa overfor store utfordringer. Derfor innstiller jeg på at fylkesrådet skal støtte prosjektet med 900.000 kroner.
Les mer her : http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2009/FR/FR09039.htm